ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΎ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΎ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΠΌ ΕΝΔΗΜΙΚΌ ΦΥΤΌ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ.

Την έναρξη της συνεργασίας τους επισφράγισαν με υπογραφή σύμβασης έργου η Κυπριακή εταιρεία Cyherbia, το Frederick Research Center και το Γενικό Χημείο του Κράτους. To έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και αφορά τη χρήση ενδημικών φυτών της Κύπρου για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου φυσικού προϊόντος.
Η ερευνητική πρόταση ήταν μεταξύ αυτών που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» των προγραμμάτων RESTART 2016-2020, στο οποίο είχαν υποβληθεί και αξιολογηθεί από εξωτερικούς επιστημονικούς εμπειρογνώμονες πέραν των 100 προτάσεων.
Στόχος της πρότασης είναι η απομόνωση και αξιοποίηση σαπωνίνων από το ενδημικό είδος της Κύπρου, Saponaria cypria το οποίο καλλιεργείται υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Τα εκχυλίσματα θα χαρακτηριστούν και θα χρησιμοποιηθούν για διερεύνηση των φαρμακευτικών τους ιδιοτήτων. Τα
αποτελέσματα των πειραμάτων θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός καινοτόμου φυσικού προϊόντος από την εταιρεία Cyherbia.
Η πρόταση αναπτύχθηκε και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Frederick Research Center, το οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη βιομηχανία σε επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι ερευνητές και ακαδημαϊκοί του Τμήματος
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Δέσποινα Χαραλάμπους και Δρ Μαρία Παντελίδου, και ο Δρ Μάριος Αντρέου, ερευνητής της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας που απαιτείται για το έργο. Ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η συμμετοχή και του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτηρισμό των εκχυλισμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ιδέας είχε ο ειδικός στον τομέα φυσικών προϊόντων, Δρ Αριστείδης Κατσός.

RESEARCH PROGRAM FOR CREATING AN INNOVATIVE NATURAL PHARMACEUTICAL PRODUCT FROM THE CYPRUS INDUSTRIAL PLANT

Cyherbia Botanical Park is collaborating with Frederic Research Center and academics of the Department of Pharmacy at the University of Frederick, with The General Chemistry of the State on a research programme for NatCy Soap. This soap is made of an endemic cypriot herb, Saponaria Cypria.
The project is funded by the Foundation for Research and Innovation and concerns the use of endemic plants in Cyprus for the development of an innovative natural product. The research proposal was among those approved for funding by the Research and Innovation Foundation under the RESTART 2016-2020 Call for Business Research, submitted and evaluated by over 100 proposals from external scientific experts.The purpose of the proposal is to isolate and exploit saponins from the endemic species of Cyprus, Saponaria cypria, which is cultivated under controlled conditions. The extracts will be characterized and used to investigate their medicinal properties. The
results of the experiments will be used to produce an innovative natural product from Cyherbia. The proposal has been developed and will be implemented in collaboration with the Frederick Research Center, which attaches great importance to cooperation with industry at the level of research, innovation and technology transfer. In particular, researchers and academics of the Department
Frederick University Pharmaceuticals, Dr. Despina Charalambous and Dr. Maria Pandelidou, and Dr. Marios Andreou, a researcher with the Nature Conservation Unit, will undertake much of the research work required for the project. Particularly important will be the involvement of the General Chemistry of the State in the quantitative and qualitative characterization of the extracts.
It should be mentioned that the natural product expert, Dr. Aristides Katsos, had an important role in creating the idea.